Αριθμοί μέχρι το 7.000
κλικ στην εικόνα


http://www.authorstream.com/Presentation/angelo380-2916124-40-000/


κλικ στην εικόνα 

(για να μεταφερθείς στο ψηφιακό βιβλίο 
και να κάνεις τα μικροπειράματα)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C102/703/4647,21026/
  
Σχόλια